Terapi

Jeg tilbyr psykoterapi til enkeltpersoner og til flere i gruppe. I tillegg tilbyr jeg psykoterapi med hest som hjelpemiddel til enkeltpersoner og til flere i gruppe.

Terapien er lagt opp ut i fra individuelle behov hvor det benyttes ulike etablerte metoder som anses som mest egnet for deg. Terapien har fokus på her og nå, med den filosofien at din historikk og oppvekst gjenspeiler seg i hvordan du som person nå fungerer i relasjon til andre, både i nære relasjoner og relasjoner på jobb etc, og også hvordan det påvirker måten du takler stress og vanskelige perioder i livet. Din historikk og oppvekst påvirker også hvordan og om du uttrykker egne behov og om du er tydelig i din kommunikasjon med andre, slik at du blir respektert og dine behov blir tatt hensyn til.

Fokus i terapien er både på det mentale hvor vi jobber med innsikt og egne tankemønstre, og fokus på kroppen, hvor vi øver i praksis på bevisstgjøring av egne følelser og behov og en tydeliggjøring av egen kommunikasjon og kroppsspråk. Terapien vil også gi innsikt i hvordan din kommunikasjon kan oppfattes av andre og hvordan du oppfatter andres kommunikasjon. Sliter du med angst vil det i tillegg til eksponering av angst, benyttes avspenningsteknikker hvor du kan bli bevisst dine kroppslige reaksjoner og få en bedret evne til å regulere angsten.

Psykoterapi med hest som hjelpemiddel

Terapien med hest foregår i en stall og ridebane hvor man gjør aktiviteter med hesten fra bakken og også fra hesteryggen. Det er ikke nødvendig med noen erfaring med hest fra før. Det er helt vanlig at klienter er redd hesten i starten av terapien. Hestene som blir valgt ut er trygge og gode hester spesielt egnet for terapi. Med hesten er man i bevegelse og man er ute. I tillegg opplever mange at de har det gøy i terapien, noe som kan fremme motivasjon for å jobbe med vanskelige tema.

Årsaken til at hesten er så egnet er at den er svært sensitiv i forhold til andres kommunikasjon, følelser og kroppsspråk. De er veldig tydelige i sin kommunikasjon og responderer positivt på tydelighet, respekt og vennlighet. De bryr seg ikke om hvordan du ser ut eller om du er rik eller fattig. Blir de behandlet godt på en klar og tydelig måte får du samme respons tilbake. Dette er noe som kan overføres til dagliglivet og din samhandling med andre.

I terapi med hest kan man ikke bare gjøre bruk av verbal kommunikasjon, noe som nødvendiggjør en bevisstgjøring av eget kroppsspråk. Man tenker seg at personer med relasjonproblemer ofte samhandler på den samme dysfunksjonelle måten med hest som kjennetegner personens interaksjon i nære relasjoner. Atferd som ikke fremkaller en positiv respons fra hesten antas å forårsake lignende problemer i andre områder av personens liv.

Gjennom øvelser med hesten er hensikten å bedre klientens evne til å være bevisst egne følelser, kropp og kroppsspråk. I tillegg arbeides det med å øke evnen til tydelighet og sensitivitet i egen kommunikasjon og sensitivitet i forhold til andres kommunikasjon. Når dette kommer på plass tenkes det at det er etablert en bedret evne til å håndtere de utfordringer livet byr på. Angst og depresjon kommer ofte som følge av at man undertrykker egne behov og eget følelsesliv.

I tillegg til mange psykiske lidelser er bruk av hest i psykoterapi svært egnet for personer utsatt for overgrep, både fysisk, psykisk og seksuelt. Mange utsatt for overgrep sliter med tillit til andre mennesker, selvhevdelse, nærhet, berøring og har ofte liten kontakt med egen kropp. Med hesten kan man jobbe med disse utfordringene på en unik som kan være vanskelig i tradisjonell terapi.